Ceza Hukuku Yazıları

Tck 10. Madde

618 okunma

Tck 10. Madde Madde 10 – (1) Yabancı ülkede Türkiye namına memuriyet veya görev üstlenmiş olup da bundan dolayı bir suç işleyen kimse, bu fiile ilişkin olarak yabancı ülkede hakkında mahkumiyet hükmü verilmiş bulunsa bile, Türkiye’de yeniden yargılanır.  Yabancı ülkede görevde bulunan diplomasi memurlarının, mahalli yasalara tabi bulunmaması, o ülkede yargılanmamaları Devletler Hukukunda kabul edilen örf ve adetlerin sonucudur. Sözleşmelerle kabul ...

Devamını Oku »

Sanığın Türkiye’de Yeniden Yargılanması

448 okunma

Sanığın Türkiye’de Yeniden Yargılanması Madde 9 – (1) Türkiye’de işlediği suçtan dolayı yabancı ülkede hakkında hüküm verilmiş olan kimse, Türkiye’de yeniden yargılanır. Sanığın, üç Afgan göçmeni menfaat karşılığı ve yasa dışı yollarla Kuşadası’ndan jet-ski ile sınırdan geçirdikten sonra, Yunanistan’da yakalanıp bu ülkede yargılanarak ceza aldığı olayda, göçmen kaçakçılığı suçunun seçimlik hareketlerinden biri olan yurt dışına göçmen çıkarma fiilinin, Yunanistan adaleti tarafından ...

Devamını Oku »

Göçmen Kaçakçılığında Hangi Ülke Mahkemesi Yetkilidir

517 okunma

Göçmen Kaçakçılığında Hangi Ülke Mahkemesi Yetkilidir TCK’nın 8. maddesinde belirtildiği üzere, Türkiye’de işlenen suçlar hakkında Türk kanunlarının uygulanacağı, fiilin kısmen veya tamamen Türkiye’de işlenmesi veya neticenin Türkiye’de gerçekleşmesi halinde suçun Türkiye’de işlenmiş sayılacağı, aynı Kanunun 9. maddesine göre Türkiye’de işlediği suçtan dolayı yabancı ülkede hakkında hüküm verilmiş olan kimsenin Türkiye’de yeniden yargılanacağı TCK’nın 79/1-a maddesinde ise doğrudan doğruya veya dolaylı ...

Devamını Oku »

Failin Lehine Olan Kanunun Uygulanması

576 okunma

Failin Lehine Olan Kanunun Uygulanması Madde 7 – (1) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar. (2) Suçun ...

Devamını Oku »

Kasten Yaralama Suçunda Şikayete Bağlı Olunmayan Haller

412 okunma

Kasten Yaralama Suçunda Şikayete Bağlı Olunmayan Haller Kişi ifa ettiği kamu görevi dolayısıyla bir kasten yaralamaya uğradığı durumda “kasten yaralama” suçu “şikayete tabi” bir suç olma durumundan çıkmaktadır. Dolayısı ile kasten yaralama fiilinin “kamu görevinin ifası nedeniyle” işlenip işlenmediği araştılarak mahkemece karar verilmesi gerekmektedir. Aksi durumda verilen karar bozma sebebidir.

Devamını Oku »

Parayı Müvekkiline Ödemeyen Avukatın Cezası

527 okunma

Parayı Müvekkiline Ödemeyen Avukatın Cezası Dava sonucu hesabına geçen parayı müvekkiline ödemeyen avukat “zimmet” suçunu işlemiş olur. Bu kapsamda avukata verilecek cezada “hak ve yetkiyi kötüye kullandığı” nedeniyle “adli para cezasının gün sayısının yarısından bir katına kadar ve cezanın infazından sonra başlamak üzere bu hak ve yetkinin yani “avukatlık” görevinin yasaklanması gerekmektedir. Yüklenen suçu TCK’nın 53/1-e maddesindeki hak ve yetkiyi ...

Devamını Oku »

Oy Pusulasına Sahte İmza Atma Suçu

602 okunma

Oy Pusulasına Sahte İmza Atma Suçu Oy pusulasında sahte imza atmak resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturmaktadır. Söz konusu dava ise siyasi partinin bu davaya katılan olarak dahil olması hukuka uygun görülmeyecektir. Siyasi partinin doğrudan bir zararı bulunmamaktadır. Milletvekili genel seçimlerinde sandık üyesi olarak görev yapan sanığın, sandık başında seçmenlerin imza attıkları seçmen listesine gelmeyen tanıklar adına imza atarak, oy kullanmasından ...

Devamını Oku »

Konuşmak İçin Aldığı Telefonu Geri Vermeme Suçu

931 okunma

Konuşmak İçin Aldığı Telefonu Geri Vermeme Suçu Bu tarz bir davranışta kişi “hırsızlık” suçunu işlemiş bulunmaktadır. Sanık kişi akraba veyahut tanıdık dahi olsa işlenen suç “hırsızlık suçu” olmaktadır. Şöyle ki yargıtay da bu hususu bu şekilde düzenlemiştir; Sanığın, tanıdığı olan mağdurlardan  konuşmak için aldığı cep telefonlarını iade etmediği, sanığa cep telefonlarının zilyetliğinin devir olunmamış olması ve üzerine atılı suçu bu ...

Devamını Oku »

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamada Cezanın Orantısızlığı

727 okunma

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamada Cezanın Orantısızlığı Adli tıp kriterleri açısından kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarına etkisinin hafif (1) ila ağır (6) derece şeklinde sınıflandırılması ve 5237 sayılı TCK’nin 87/3. maddesinde kemik kırığının hayat fonksiyonlarına etkisine göre cezanın en fazla (1/2) oranında arttırılması öngörülmüş olması karşısında, mağdurun adli raporunda vücudundaki kemik kırığının hayat fonksiyonlarına etkisinin hafif (1) derece olduğunun belirtilmesine rağmen, TCK’nin ...

Devamını Oku »

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Cezasında Taksitin Ödenmemesi

938 okunma

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Cezasında Taksitin Ödenmemesi Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunda, 5237 sayılı TCK’nın 52/4. maddesi uyarınca taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde, geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceği ihtarına kararda yer verilmemesi, hükmün esasını teşkil eden kısa kararda ve gerekçeli kararın hüküm kısmında, suç tarihi itibarı ile yaşı ve tayin olunan hapis ...

Devamını Oku »