432 okunma

Duruşmada Aykırı Davranış Nedeniyle Cezayı Gerektirecek Durumlar

Disiplin Para Cezasını Gerektiren Haller

Yeni usûl yasamızdaki beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar ” Disiplin Para Cezası”m gerektiren fiil ve davranışlar şunlardır:

  1. Reddi-i hakim talebinin kötü niyetle yapıldığının anlaşılması hali        (HMK.42/4).
  2. Hakimin hukuki sorumluluğu sebebiyle Devlete karşı açılan davanın reddedilmiş olması hali (HMK. 49).
  3. Belgelerin yerinde incelenmesine engel olunması hali (HMK. 218/2).
  4. Tanığın usûlüne uygun çağrıya mazeretsiz uymaması hali (HMK. md. 245).
  5. Tanığın yasal sebep göstermeksizin tanıklıktan ve yeminden çekinmesi hali (HMK. md. 253/1).

Hâkim, tanığın tanıklığı esnasında yalan söylediği veya çıkar karşılığı tanıklık ettiği hakkında yeterli delil veya emare elde ederse, bir tutanak düzenler ve derhal C. Başsavcılığına gönderir. Hâkim gerektiğinde tanığın tutuklanmasına da karar verebilir (HMK. md. 264).

  1. Bilirkişinin, özürsüz davete uymaması; gelip de yeminden ya da süresinde görüş ve oy bildirmekten kaçınması hali (HMK. md. 269/2,253).
  2. Keşfe karşı koyma hali (HMK. md. 291/3).
  3. Kötüniyetli olma ve hiçbir hakkı olmadığı halde dava açmış  bulunma hali (HMK. md. 329/2).
  4. Kötü niyetle istinafa başvurma hali (HMK. md. 351, 329/2).

(Kaynak: https://av-saimincekas.com)