22.606 okunma

Denetimli Serbestlik İtiraz Dilekçesi

Denetimli serbestlik ceza hukunda sıklıkla karşılaştığımız bir uygulamadır. Bazı hallerde denetimli serbestlik uygulamasının hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu durumlarla karşılaşılabilir. Bu durumda denetimli serbestliğe itiraz edilmelidir.

Bu yazmızda denetimli serbestliğe nasıl itiraz edileceği ve ne gibi argümanlar kullanacağını ele aldık. Aşağıda yer alan denetimli serbestliğe itiraz dilekçesi okuyucuları aydınlatıcaktır.

ADANA … İNFAZ HAKİMLİĞİ’NE

SORGU NO                                      :

ADLİ KONTROL KARARININ
KALDIRILMASINI İSTEYEN
(ŞÜPHELİ)                                       :

TALEP KONUSU                           : ……. 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin ……….. gün ve ………… sorgu numaralı kararına dayalı denetim planının uygun olmamasından dolayı kaldırılması; mümkün değilse hakkımda mevcut şartlara uygun yeni bir denetim planının düzenlenmesi talebimden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                           :

1- ………….. suçundan dolayı, hakkımda …….. 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin ………. sorgu numaralı kararı (EK-1) ile yurt dışına çıkış yasağı ile imza kartonuna imza atmak suretiyle adli kontrol kararıyla serbest bırakılmama karar verilmiştir.

2- ……………. görev yapmaktayım. Her hafta Cuma günü ikametime en yakın kolluk birimi olan …………. Polis Merkezi‘nde imza atıyorum. Her ne kadar hakkımda adli kontrol hükümlerine karar verilmiş olsa da bilindiği üzere adli kontrol kararı verebilmenin hukuki dayanağı CMK md. 109 ‘da mevcuttur. Yaşam şeklim, aile hayatım ve görevimden dolayı kaçma tehlikem olmadığı, tarafıma uygulanan gözaltı öncesi kişisel eşyalarıma müsadere uygulanması (cep telefonu, dizüstü bilgisayar) sebebiyle herhangi bir delilleri karartma ihtimalim de bulunmadığı ortadadır. Tüm bu nedenlerden dolayı hakkımda tutukluluk kararı verilmesi ne kadar hukuka aykırı ise adli kontrol kararı verilmesi de o denli hukuka aykırı olmuştur. Kaldı ki hakkımda herhangi bir hüküm olmadığı gibi dosya kapsamındaki diğer şahıslar gibi iddianame bile düzenlenmiş değildir.

3- …….. gün ve …………… saatleri arası çalışmakta olduğumdan izin almakta problem yaşıyorum. Belirlenen bu yükümlülüklerin şahsım tarafından yerine getirilmesi oldukça zor olduğu açıktır. Mezkûr karar ile belirlenen denetim planındaki yükümlülüklerin tamamı şahsım tarafından eksiksiz olarak yerine getirilmiştir (EK-2). Fakat görüleceği üzere bu yükümlülükleri yerine getirmek tabiri caizse yaşamımı sürdürmeyi ve mesleğimi ifa etmeyi güçleştirmiştir. Öncelikle hakkımdaki hukuka aykırı adli kontrol kararındaki “imza kartonuna imza atmak” şeklindeki adli kontrolün kaldırılması bu mümkün değilse yeniden düzenlenerek haftada bir olan sürenin artırılması gerekmektedir.

5- Yukarıda yazmış bulunduğum plandan da görüleceği üzere şahsıma yüklenen denetimli serbestlik planı çok ağır olmakla beraber hayatın olağan akışına aykırıdır. Ben 08.00-20.30 saatleri arasında çalışıyorum yani bu durumda imza atmak için boşluğum kalmamakta ve bu durum da beni çok zorda bırakmaktadır. Söz konusu soruşturma dosyasının da sürüncemede bırakıldığı hakkımda iddianame dahi düzenlenmediği bir kenara kovuşturmaya yer olmadığı kararı da verilmediğinden denetim planın yükümlülüklerinin ağırlığı şahsım açısından telafisi güç zararlara sebebiyet verip mesleki itibarımı da ağır biçimde zedelemektedir.

6- Yukarıda izah edilen sebepler iş hayatımın zora girmesi hasebiyle şahsımın haiz olduğu şartlara daha uygun yükümlülükler getirilerek, denetimli serbestlik tedbirinin yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla ve İnfaz Hakimliği Kanunu’nun 5. maddesi ile Denetimli Serbestlik Yönetmeliği’nin 48. ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 111. maddesi mucibince sayın hakimliğinize başvurma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 5271 S.K. md. 100, 101, Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri

İSTEM VE SONUÇ             : Yukarıda izah edilen ve Sayın Hakimliğinizce resen dikkate alınacak nedenler ile;

– ….. 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin ………. gün ve ………… sorgu numaralı kararına dayalı ‘imza kartonuna imza atma’ adli kontrolünün “KALDIRILMASINA”,

-Yukarıdaki talebimizin kabul edilmemesi halinde, şahsıma yüklenen tüm denetimli serbestlik yükümlülüklerin, bir aydan az olmamak kaydıyla aylık, iki aylık veya üç aylık periyotlar halinde yerine getirilecek şekilde “DEĞİŞTİRİLMESİNE”,

-Hakimliğinizin, yukarıdaki taleplerimin aksine kanaatte olması halinde, şahsımın haiz olduğu şartlara uygun, resen belirlenecek yeni bir denetim planı düzenlenmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.

EK-1                                      :

  • ……… 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin ………. gün ve ………. sorgu numaralı karar sureti
  • Denetim Serbestlik Plan Çizelgesi

Şüpheli