3.787 okunma

Ceza Davasında İstinaf Dilekçesi

Ceza Davasında İstinaf Dilekçesi

Ceza Davasında İstinaf Dilekçesi Örneği


ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE
GÖNDERİLMEK ÜZERE
ADANA X ÇOCUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                     :

İSTİNAF TALEBİNDE 
BULUNAN SSÇ                :

MÜDAFİ                         :

KONUSU :İstinaf başvurumuzun kabulüne karar verilerek; Yerel mahkemenin vermiş olduğu …./…. E. Sayılı ……… tarihli kararın usul ve esas bakımından hukuka aykırı olması sebebiyle kaldırılarak delillerin yeniden değerlendirilmesi ile davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesine ve SSÇ ………..  beraatine, davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesi mümkün değilse, “hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine” karar verilmesi istemidir.

İSTİNAF BAŞVURU GEREKÇELERİ VE AÇIKLAMALARIMIZ     :

Yerel Mahkemece SSÇ ………………… hakkında kilitlenerek muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçunu işlediğinden bahisle ……….  hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, takdiri ve yasal indirimler yapılarak neticede SSÇ ………… hakkında ………….. hapis cezasına hükmolunmuş ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına dair karar verilmiştir. Ancak söz konusu karar yasal düzenlemelere ve hukuka uygun değildir. Şöyle ki;

SSÇ ………….. üzerine atılı bulunan suçu işlememiştir. Müdafi bulunduğum SSÇ …………. suçu işlediğine dair dosyada herhangi bir delil yoktur. Cezalandırma kararının somut delillerle ispat edilmesi gerekirken, müvekkilime isnat edilen suç bakımından herhangi bir somut delil bulunmamaktadır. Müvekkilimin beraat etmesi gerekirken hakkında cezalandırılma hükmü verilmesi yasaya aykırıdır.

Yukarıda anlatılan nedenlerle ve dosyadaki tüm savunmalarımıza göre; yerel mahkemenin vermiş olduğu karar somut delillere dayanmadığından, eksik ve hatalı olduğundan dolayı, …………. Çocuk Mahkemesi’nin ……………. sayılı dosyası kapsamında yapılan yargılama sonucunda verilen kararın kaldırılarak davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesini , davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesi mümkün değil ise hükmün bozulmasını ve dosyanın yeniden karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesini talep ederiz.

SONUÇ VE İSTEM          : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerle ve resen göz önüne alınacak diğer sebeplerle; ………. Çocuk Mahkemesi’nin ……….. sayılı dosyası kapsamında yapılan yargılama sonucunda verilen kararın kaldırılarak davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesini ve yapılacak yargılama sonunda müvekkil hakkında verilen mahkûmiyet hükmünün kaldırılarak atılı suçtan beraatini, davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesi mümkün değil ise hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmesini SSÇ müdafi olarak talep ederim. Saygılarımla

                                         SSÇ Müdafi